Sobre nosaltres

La Direcció de METALQUIMIA, S.A.U, conscient de la necessitat de la MILLORA CONTÍNUA dels seus processos, així com de la necessitat de SATISFER TOTALMENT EL SEU CLIENT, mitjançant el subministrament de productes, tecnologia i serveis d’alta Qualitat i Valor. METALQUIMIA compta desde l´any 1996 amb el certificat de gestió de la qualitat ISO 9001

Política de Qualitat

La Direcció de METALQUIMIA, S.A.U, conscient de la necessitat de la MILLORA CONTÍNUA dels seus processos, així com de la necessitat de SATISFER TOTALMENT EL SEU CLIENT, mitjançant el subministrament de productes, tecnologia i serveis d’alta Qualitat i Valor, compta amb:

 

 • Un Pla Estratègic a 3 anys, on es defineixen els Valors, la Missió i la Visió futura de l’Organització així com els seus Objectius Globals. També es defineixen, per a totes i cadascuna de les àrees de l’Organització, els Objectius Sectorials i les Accions de Millora a dur a terme prioritzades i planificades en el temps, així com els recursos necessaris per al seu acompliment. Aquest Pla, els seus Objectius, Recursos necessaris i les Accions que se’n deriven se segueix i es revisa anualment i, si s’escau, se’n proposen canvis i millores per tal d’aportar contínuament VALOR al nostre Client en un món canviant.
 • Un Sistema de Gestió de la Qualitat, segons la Norma Internacional ISO 9001, que se segueix, manté i revisa contínuament.
 • Uns Objectius de Qualitat definits per la Direcció, amb el suport del Comitè de Qualitat, que es defineixen, segueixen i revisen anualment.
 • Un context de l’Organització documentat en la Reflexió Estratègica realitzada pel President executiu cada 3 anys, així com la definició de les Parts Interessades de l’Organització, descrivint les seves expectatives envers l’Organització amb l’objectiu de satisfer les seves necessitats.

L’ objectiu final d’aquestes eines de la Política de la Qualitat de METALQUIMIA, S.A.U. és:

 • Assegurar que METALQUIMIA, S.A.U. treballa amb criteris de MILLORA CONTÍNUA dels seus processos, tecnologia, productes i servei.
 • Assegurar la disponibilitat de recursos, mitjançant les revisions anuals dels Subplans Estratègics, així com dels suggeriments i indicadors analitzats en les reunions del Comitè de Qualitat.
 • Assegurar que les necessitats i expectatives del client es determinen.
 • Assegurar que les esmentades necessitats i expectatives es comprenen i compleixen.
 • Assegurar que en la determinació d’aquestes necessitats i expectatives es tenen en compte tots els requisits legals i reglamentaris.
 • Assegurar que a METALQUIMIA, S.A.U. s’estableix la cultura basada en la sistemàtica de prevenció de delictes,
 • Detectar tots els factors, interns i externs, que poden afectar a l’Organització, tant positivament com negativament, en la consecució dels seus objectius.
 • Dotar l’Organització d’una metodologia i d’eines de gestió sistemàtiques per a la planificació estratègica i continuada de la Creativitat i la Innovació (en producte, procés, servei, persones i en comunicació) com a motor fonamental del creixement sostingut, competitivitat, fidelització dels nostres empleats, fidelització dels nostres clients i valor d’imatge de la nostra Organització.

... per arribar a la satisfacció total del client.

La consecució dels objectius definits és responsabilitat de tots, essent necessària la participació i la col·laboració de tot el personal de METALQUIMIA, S.A.U., per la qual cosa la Direcció de l’Organització difon la Política de Qualitat establerta, i perquè la mateixa sigui entesa i acceptada, la comunica a tot el personal de METALQUIMIA, S.A.U.

Criteris d´avaluació de proveïdors

Metalquimia disposa d´un potent sistema d´assegurament de la Qualitat dels seus productes. És per això que es realitza una avaluació continua dels seus proveïdors.

Els proveïdors de Metalquimia són avaluats segons els següents criteris

 • Qualitat de la documentació (albarans)
 • Qualitat de la fiabilidad en els terminis d´entrega
 • Qualitat del material